За нас

Збор, два за нас

„АДУТ ГВН“ се занимава со конфекционирање  на најосновни додатоци во исхраната уште од почетокот на 2000-та година. АДУТ ГВН ја основавме како семејна компанија со седиште во чиста рурална средина далеку од индустриските објекти.

Од компанија која што во прво време се занимаваше само со конфекционирање на зрнести и прашкасти производи,  постепено прерасна во компанија која што почна да инвестира во сопствено производство на зачини, прехрамбени киселини, сушење и дехидрирање на овошје, зеленчук и зачини, како и сопствени насади на одредени неиндустриски житни култури, магданос, оригано, различни зачински пиперки, чили и друго. Сето тоа наметна и воспоставување на јаки и долготрајни партнерски односи со нашите добавувачи и купувачи.  Резултатот од ваквата соработка е поставувањето на највисоки стандарди за нашите купувачи и секогаш подразбира коректен однос, сигурност во квалитетот на производот, достапност на производите од нашата понуда на пазарот, како и постојано воведување на новитети и нови производи од нашиот бренд.

Од 2016 година компанијата станува и извозно ориентирана со што нашите производи им се веќе достапни и на купувачите во соседна Бугарија, Албанија и Косово. Со отварањето на пазарите во нашите соседни држави се појави и потребата од зголемување на количинте на суровинскиот дел, со што менаџментот на компанијата во почетокот од 2016-та донесе одлука за купување на сопствено земјиште и засадување на сопствени насади со зачинска пиперка, магданос и оригано. Гордост ни е да ја претставиме компанијата и како прва компанија во Македонија која има свои насади на ЧИЛИ во Републиката.

Денес „Адут ГВН“ е компанија која во својата палета на производи има 140 производи кои се произведуваат по ХАСАП стандардот, располага со сопствен простор од 600 м2, сопствен возен парк, како и развиена дистрибутивна мрежа на целокупната територија на Република Македонија. Без разлика на сите предизвици на кои наидува компанијата, менаџментот и понатаму вложува и ќе вложува во истражување и развој на сопствените производи што всушност претставува и наша примарна цел.

 

About us

We are dealing with confectioning of basic nutritional supplements since the beginning of the year 2000. “ADUT GVN” was established as a family company, situated in a clean rural environment far away from the industrial facilities.

From a company that at first was only interested in ready-granular and powder products, it has gradually grown into a company that started investing into its own production of spices, food acids, drying and dehydration of fruits, vegetables and spices, as well as custom plantings of certain non-industrial crops, parsley, oregano, various spicy peppers, chili and more. All this changes imposed a new way of establishing a lot of  strong and lasting partnerships with our suppliers and customers. This kind of collaboration resulted in setting the highest standards for our customers which means correct attitude, confidence in the product quality, availability of the products from our offer in the market, and constantly introducing new products from our brand.

Since 2016 the company has become export-oriented so that our products are already available to the buyers in the neighboring Bulgaria, Albania and Kosovo. With the opening of the markets in the neighboring countries there was a necessity of increasing the quantities of the raw materials, due to which the management of the company in the beginning of the year 2016 decided to purchase private lands and planted their own crops with spicy peppers, parsley and oregano. We are very proud to present the company as the first company in Macedonia which has its own plantations of chili in the Republic.

Today “ADUT GVN” is a company that has 140 products in its product range, all of them manufactured according to the HACCP standard, has its own area of 600 m2, owns private vehicles for distribution of the products, and an extensive distribution network over the entire territory of Macedonia.

Regardless of all the challenges that we encountered, the management of the company continues to invest and invests in researches and development of its own products which is actually its primary objective.

 

Мисија

*Нашата мисија е преточена во нашиот слоган ,,ДИРЕКТНО ОД ПРИРОДАТА“. Целта ни е на нашите потрошувачи да им обезбедиме широк избор на квалитетни зачини и призводи, кои освен тоа што се вкусни ќе им овозможат и поздрав избор.

 

Визија

*Истражувањето и развојот остануваат клучна поента во нашето работење. Нашите желби се  преку сопствените насади и процес на формирање на кооперанти, да станеме препознатлив бренд во одгледувањето на високо квалитетни сорти на зачини и зеленчук кои што преку природниот начин на кои преферираме да бидат произведени, ќе им ги понудиме на купувачите со префинет вкус и оние што  уживаат во готвењето.

 

 

Mission

*Our mission is imbued into our slogan “DIRECTLY FROM THE NATURE”. Our goal is to provide a wide selection of quality spices and products for our customers that besides being delicious, also enable healthier choice.

 

Vision

*The research and the development remain a key point in our business. Our wish is through using our own plantations and creating a process of formation of cooperatives, to become a recognizable brand in the cultivation of high-quality varieties of spices and vegetables that through the natural way in which we prefer to produce them, will be offered to the buyers with refined taste and those that enjoy cooking.