Основачко собрание на Комората на органски производители КОП